MYRSYRA 85%, METANSYRA

Myrsyra 85%, en organisk sammansättning och samtidigt den mest kraftfulla karboxylsyran. Färglös vätska med stickande lukt. För specialiserade användningsområden vid biodling för kontroll av kvalster, s.k. varroa. Råmaterialet används även i kemi-, garvnings- och textilindustrin som pH-regulator, kemiskt reagens samt för tvättning och regenerering av installationer men även som syrningsmedel. Produkten är endast för professionell användning.

• Myrsyra 85%, kemisk formel: HCOOH

• densitet ca. 1,2 g/cm3

• farligt ämne

• särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas

• produkten är endast tillgänglig för professionell användning

• erbjudandet gäller endast företag

OM PRODUKTEM 

Myrsyra 85%, metansyra används i kemisk industri, används för tillverkning av lösning av myrsyra och andra kemiska föreningar; i garvningsindustrin för läderberedning/garvning av djurskinn, i textilindustrin för färgning av tyger, som en pH-reglerande faktor. Även för framställning av metallytor, för tvätt och regenerering av installationer som kemiskt reagens; Används även för regenerering av luftningssystem i aeroba processer för avloppsrening. Rengör effektivt keramiska, plast- och ståldiffusorer. Används även som ett syrningsmedel i biodling för borttagning av varroos och kemiska synteser.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Om du vill kontakta oss genom formuläret nedan ange dina kontaktuppgifter och fyll i meddelandet. Att uppge personuppgifter är frivilligt. Dina personuppgifter administreras av distripark.com sp. z o.o. Med säte i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Du kan kontakta vår inspektör via e-postadressen: iod.distriparkcom@pcc.eu.