MYRSYRA 85%, METANSYRA

Myrsyra 85%, en organisk sammansättning och samtidigt den mest kraftfulla karboxylsyran. Färglös vätska med stickande lukt. För specialiserade användningsområden vid biodling för kontroll av kvalster, s.k. varroa. Råmaterialet används även i kemi-, garvnings- och textilindustrin som pH-regulator, kemiskt reagens samt för tvättning och regenerering av installationer men även som syrningsmedel. Produkten är endast för professionell användning.

• Myrsyra 85%, kemisk formel: HCOOH

• densitet ca. 1,2 g/cm3

• farligt ämne

• särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas

• produkten är endast tillgänglig för professionell användning

• erbjudandet gäller endast företag

OM PRODUKTEM 

Myrsyra 85%, metansyra används i kemisk industri, används för tillverkning av lösning av myrsyra och andra kemiska föreningar; i garvningsindustrin för läderberedning/garvning av djurskinn, i textilindustrin för färgning av tyger, som en pH-reglerande faktor. Även för framställning av metallytor, för tvätt och regenerering av installationer som kemiskt reagens; Används även för regenerering av luftningssystem i aeroba processer för avloppsrening. Rengör effektivt keramiska, plast- och ståldiffusorer. Används även som ett syrningsmedel i biodling för borttagning av varroos och kemiska synteser.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Welkom om te kopen - distripark.eu

Om du vill kontakta oss genom formuläret nedan ange dina kontaktuppgifter och fyll i meddelandet. Att uppge personuppgifter är frivilligt. Dina personuppgifter administreras av distripark.com sp. z o.o. Med säte i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Du kan kontakta vår inspektör via e-postadressen: iod.distriparkcom@pcc.eu.