Natriumhydroxid kaustiksoda 

Natriumhydroxid 1000 kg, kaustiksoda - lämplig för rengöring och desinfektion. Farligt ämne. Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas. Erbjudandet gäller endast företag.

Natriumhydroxid är tillgänglig i följande förpackningar:

• säck 25 kg

• 300 kg i 12 säckar på en halv pall

• 500 kg i 20 säckar på en pall

• 1 000 kg i 40 säckar på en pall

• 5000 kg 5 pallar x 40 säckar

• 24 000 kg 24 pallar x 40 säckar

 

Produktbeskrivning

Natriumhydroxid, kaustik soda eller i form av en vattenlösning. Frätande starkt reaktiv formel. Vi erbjuder natriumhydroxid i 25 kg säckar -1000 kg på en pall eller i form av en vattenlösning 49-51% - i kanistrar 25 l / 40 kg, DPPL (pallbehållare) 1150 kg.

Vattenhaltig sodahydroxidlösning används i nästan alla branscher. Den utgör en natriumbärare vid framställning av ytaktiva ämnen, hjälpmaterial i pappersindustrin och vid produktion av syntetiska färgämnen samt vid behandling av vatten. I livsmedelsindustrin används natriumhydroxid av slaktare, mejerier och sockerfabriker som desinfektionsmedel och rengöringsmedel.

På grund av sina biocidegenskaper används natriumhydroxid vanligtvis med avelsboskap för desinfektion av bikupor, hönshus, svinhus, stallar, ladugårdar etc. I form av treprocentig vattenlösning fungerar det som ett förebyggande medel vid planlagd desinfektion av boskapsytor och avel.

Kaustiksoda används också som ett aktivt medel - i form av en 1-3% vattenlösning - i desinfektionsmattor för förebyggande desinfektion inuti gården, t.ex. utanför ingången till avelsområdet, på tillfartsvägarna, vid foderlagring och till gödselavlägsnande. Den används även vid utbrott av mul- och klövsjuka, svinpest eller annan smittsam boskapsepidemi.

Kaustiksoda används ofta i trädgårdsodling i Västeuropa som ett förebyggande medel eller bekämpningsmedel mot svampinfektioner - vanligen kallad cancer av fruktträd och vinrankor. Holländska experter som Peter van Arkel, rekommenderar att man använder 10% natriumhydroxidlösning som skydd efter vinterns röjning av träd och vinrankor och för att bekämpa infektioner som uppstår i trädstammar och i grenar. Natriumhydroxidlösningen rekommenderas särskilt för att skydda obehandlade sår.

soda-kaustyczna-se-1000-kg.jpg

Natriumhydroxid kaustiksoda

Ytterligare information

Natriumhydroxidflingor

Farligt ämne

Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas

Ej tillgänglig för privat bruk

Erbjudandet gäller endast företag

Observera!

 Natriumhydroxid är en farlig substans. Även i fast form kan det irritera huden, ögon och luftvägar. Använd lämplig skyddsutrustning vid användning av kaustik soda eller dess vattenlösningar.

Försiktighetsåtgärder

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelser:

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305 + P351+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Om du vill kontakta oss genom formuläret nedan ange dina kontaktuppgifter och fyll i meddelandet. Att uppge personuppgifter är frivilligt. Dina personuppgifter administreras av distripark.com sp. z o.o. Med säte i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Du kan kontakta vår inspektör via e-postadressen: iod.distriparkcom@pcc.eu.