Weiss Holz preparat för effektiv avlägsnande av blånadssvampar

Weiss Holz preparat för effektiv avlägsnande av blånadssvampar - återställer den naturliga färgen på träytor utan att påverka dess struktur. Avlägsnar missfärgning i trä som orsakas av blånadssvampar. Du får ett estetiskt utseende utan att förlora hållfastheten. Produkt med en innovativ formel.

Weiss Holz är tillgänglig i följande förpackningar:

• 5 kg, 

• 24 kg, 

• 240 kg,

• 1000 kg,

Observera! Leveranstid är mellan 3-5 arbetsdagar. Tillkommer transporttid till kund. 

Om produkten:

Blånadssvamp är ett stort problem för skogsägare och sågverk. Särskilt under vår- och sommarperioder då trävirket är som mest utsatt för blånadssvamp pga. hög luftfuktighet och värme. Därför bör förebyggande medel användas. Vid en fuktighet på 23% övergår virket till ett torrt skyddande tillstånd som skyddar mot tillväxten av blånadssvamp. Blånadssvamp är en missfärgning i och runt ek-trä eller rivet material som sträcker sig mellan blått och mörkgrönt. Det förekommer i döende träd, främst i tall och gran. Däremot hittas ingen blånadssvamp i friskt trä som finns kvar på stammen eller på det torkade träet. Medlet är avsett för att avlägsna missfärgning på trä som orsakas av blånadssvamp i allmän träbehandling, särskilt inom byggnads- och möbelindustrin. Produkten påverkar varken träets struktur eller ytstruktur. De mekaniska och hållfasthetsparametrarna är bevarade, precis som den naturliga färgen.

Ytterligare information:

• effektivt och permanent avlägsnar blånadssvampen

• fungerar omedelbart (effekten är märkbar redan efter en stund)

• lätt att använda

• många applikationsmetoder

Försiktighetsåtgärder:

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P103 Läs etiketten före användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305 + P351+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet/behållaren lämnas redera till i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Om du vill kontakta oss genom formuläret nedan ange dina kontaktuppgifter och fyll i meddelandet. Att uppge personuppgifter är frivilligt. Dina personuppgifter administreras av distripark.com sp. z o.o. Med säte i Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Du kan kontakta vår inspektör via e-postadressen: iod.distriparkcom@pcc.eu.